ทีมงานศสท.เข้าร่วมเสวนายามเช้า (Morning Talk) เรื่อง”ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การประมวลผล การแปลความหมายข้อมูลจากระยะไกลและแอปพลิเคชั่น (DOAE Farmbook/ DOAE SmartCheck) และระบบบริการข้อมูลแผนที่ส่งเสริมการเกษตร (SSMAP) ” ณ ห้องประชุมกองวิจัยฯ ชั้น 2 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

จัดโดยคณะทำงานการจัดการความรู้ของกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร และกลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรกองวิจัยฯ ทีมงานประกอบด้วย นายสมเจต หนูอ้น นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายปาณัสม์ จรูญรัตน์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์