นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 9/2561 ในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร

นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 9/2561 ในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อติดตามการดำเนินงานและทราบผลการดำเนินงาน ของกลุ่ม/ฝ่าย

1
2
3
4
5