บรรยายหัวข้อ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Application) เพื่อบริหารศัตรูมันสำปะหลังยุคเกษตร 4.0 แปลงใหญ่มันสำปะหลังหัวขบวน โดยนายพรชัย ทุราช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 นายพรชัย ทุราช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงาน “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายเทคโนโลยี” ณ หมู่ที่ 9 ตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โดยมีประเด็นในการบรรยาย ดังนี้
– จากอดีดถึงปัจจุบัน thailand 4.0
– แหล่งข้อมูลการเตือนภัยและบริหารจัดการศัตรูมันสำปะหลัง
– สถานีตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตรในการตรวจวัดสภาพอากาศ
– สาธิตการใช้งานแอพพลิเคชั่น Farmcheck เตือนภัยพิบัติศัตรูพืช และแหล่งการผลิตการตลาด