การขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและการยื่นแบบขอรับความช่วยเหลือตามแบบ กษ01 ในโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2561

นางพรรณาภา   ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ รักษาราชการผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ร่วมเป็นวิทยากร “การขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและการยื่นแบบขอรับความช่วยเหลือตามแบบ กษ01 ในโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2561 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ช่วงเวลา 13.50-14.40 น. ณ ห้องทองอินทรา ชั้น 2 โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัดพัทลุง