นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมประชุมชี้แจงโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมประชุมชี้แจงโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยมีนายสุรเดช เตียวตระกูล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการประชุม และนายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้าร่วมรับฟัง เพื่อสร้างความเข้าใจโครงการฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

1
2
3
4
5
6
7