การแถลงข่าว การทำประกันภัยพืชผลในโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมที่ 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

เอกสารแนบ