นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีลงนาม ในบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน “การจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อใช้กำหนดและติดตามประเมินผลการจัดสวัสดิการภาครัฐ และการนำระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytic Platform : TPMAP) มาใช้ใน การบริหารราชการแผ่นดิน” เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เวลา 14.30 น.