นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพบปะพูดคุยกับสื่อมวลชนในงานวันนัดพบสื่อ (Meet the Press)

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ในประเด็นเพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการองค์กร และสานพลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อนงาน ในการพัฒนา Smart Officer และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร โดยได้นำเสนอแอปพลิเคชั่นในงานส่งเสริมการเกษตรปี 2562 คือ ฟาร์มร่วมมือ บริเวณลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ทำนอง สิงคาลวณิช อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร