ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมติดตามงานการทดสอบการใช้งานแอปพลิเคชันฟาร์มร่วมมือ เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาของระบบให้เข้ากับการใช้งานของเกษตรกร ตำบลโนนเขวา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โดยมีกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านโนนเขวา ตำบลโนนเขวา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น และมีนายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้ตรวจการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางยุพา แซ่ซื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร และนางสาวจิราภา จอมไธสง ปฏิบัติราชการแทนผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและจัดการการผลิตพืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับและพืชสมุนไพร เข้าร่วมการติดตามดารใช้งานด้วย เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.2561