เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศและกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2562 ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศและกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2562 ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดเนื้อหาประกอบด้วย แนวทางการดำเนินงานและการใช้งานโปรแกรมทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2562 การใช้งานเบื้องต้นและทบทวนการวาดแปลงด้วยโปรแกรม QGIS FAARMis และ GISAgro พร้อมทั้งเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเชิงแผนที่ การใช้ประโยชน์ข้อมูลที่มีในระบบบริการข้อมูลแผนที่การเกษตร (https://ssmap.doae.go.th/ssmap) ดังนี้

ในวันที่ 21-22 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ ริช (The Rich Hotel) จังหวัดนครราชสีมา
โดยนายสมเจต หนูอ้น นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ และ นายอรุณชัย ศิริทรัพย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ในวันที่ 29-30 มกราคม 2562 ณ ที่โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยนายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการและนายอรุณชัย ศิริทรัพย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ