การระดมความคิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาขนาดใหญ่ (Big Data) และแนวทางการจัดทำยูสเคส โดยให้บริการข้อมูลเปิดกรมอุตุนิยมวิทยาผ่าน Web APIs (http://data.tmd.go.th/api/)

เพื่อบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยากับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน ให้สามารถนำข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาไปประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยให้บริการข้อมูลเปิดกรมอุตุนิยมวิทยาผ่าน Web APIs (http://data.tmd.go.th/api/) API ผลการตรวจวัดและพยากรณ์อากาศ ได้แก่ ข้อมูลการเตือนภัยสภาพอากาศ  ข้อมูลรายงานสภาพอากาศ ข้อมูลผลการพยากรณ์อากาศ และข้อมูลสถิติภูมิอากาศ นอกจากนี้ ได้มีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อการแจ้งเตือนเกษตรกรในเรื่องการระบาดศัตรูพืช และการคำนวณวันเพาะปลูกที่เหมาะสม ณ ห้องประชุมเขตอุดมศักดิ์ ชั้น 13 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพฯ

โดย นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมประชุมระดมความคิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาขนาดใหญ่ (Big Data) และแนวทางการจัดทำยูสเคส จัดโดยกรมอุตุนิยมวิทยา
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา