นายอรุณชัย ศิริทรัพย์ เป็นวิทยากรในการบรรยายและสาธิตในหัวข้อ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน/การใช้โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน/การใช้โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 จำนวน 2 รุ่น ในวันที่ 7 และวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ตรวจสอบ และวิเคราะห์ ประมวลผล (Big Data analytics) ให้มีประสิทธิภาพ โดยบุคคลเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนเกษตรกรของสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

  • รุ่นที่ 1 วันที่ 7 มีนาคม 2562 ได้แก่ จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด สมุทรปราการ นครนายก
  • รุ่นที่ 2 วันที่ 8 มีนาคม 2562 ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว