เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมด้วยนายวรวุฒิ อ้อยหวาน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล นางอาธิดา รักวงษ์ นายประพนธ์ จิ้วจิ้น และนางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร์ เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ซึ่งได้ติดต่อขอรับทราบรายละเอียดข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วยแอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (farmbook)  และแอปพลิเคชัน farmcheck เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการหามาตรการในการให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมย่อยทางด้านการเกษตร (SME) โดยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ชี้แจงถึงที่มาของข้อมูล รายละเอียดข้อมูล รวมถึงมาตรการของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร เช่น การช่วยเหลือประสบภัยธรรมชาติแก่เกษตรกร ทั้งนี้ จะมีการส่งข้อมูลบางส่วนซึ่งจะเป็นข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเป็นรายคนเพื่อให้ทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมศึกษาก่อน โดยมีแนวโน้มว่าในอนาคตทางกรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะทำความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในระดับหน่วยงานต่อไป