เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางพรรณภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายวรวุฒิ อ้อยหวาน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(ผลไม้) และกลุ่มเครือข่าย จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางพรรณภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายวรวุฒิ อ้อยหวาน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(ผลไม้) และกลุ่มเครือข่าย จังหวัดจันทบุรี โดยเยี่ยมชมสวนเจริญชัย แหล่งท่องเที่ยวเชิญเกษตร ที่ไม่เพียงแต่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว ชม ชิมผลไม้สดๆจากสวนเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดจำหน่ายสินค้าในชุมชน แหล่งเรียนรู้การทำเกษตรไม้ผล แหล่งถ่ายทอดความรู้ชันโรง ผ่านกลไกแปลงใหญ่ โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นจุดเรียนรู้ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบางสระเก้า เกษตรกรสมาชิกที่มีความเข็มแข็ง ร่วมแรงใจในการเพาะเลี้ยงแมลงกำจัดศัตรูพืช เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรจากใช้ในพื้นที่การเกษตรของตน ทดแทนการใช้สารเคมี และเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคลองน้ำเค็มทันใจ แหล่งจำหน่ายสินค้าแปรรูป โดยเฉพาะปูอบโอ่ง ของฝากขึ้นชื่อที่ใครมาก็ต้องซื้อกลับไปฝาก