นายพรชัย ทุราช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ และ นายปวเรศ ทองลอย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรการฝึกอบรม เรื่อง การจัดทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งาน wordpress ซึ่งเป็นชุดพัฒนาเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมและใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 และ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562