คณะข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมรับเสด็จเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 โดยนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำคณะข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 100 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บริเวณถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมด้วย จำนวน 5 คน ได้แก่ 1) นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 2) นายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 3) นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร 4) นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ และ 5) นายกฤษณะ พูลทรัพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ