เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วย นางรติยง บาโกะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ นายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ และนางสาวชมภู่ สนนุช เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562