นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการรองรับการจัดทำ ระบบ web service สำหรับการจำกัดการใช้สารเคมี 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซส และ คลอร์ไพริฟอส ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้แทนจาก กรมวิชาการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ร่วมกันหารือแนวทางการปฏิบัติ และการจำกัดการซื้อสารเคมีผ่านระบบออนไลน์อย่างเป็นขั้นตอนต่อไป ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562