การประชุมมาตรการควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด(Fall armyworm)และการอบรมเกษตรกรตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี ผ่านระบบ video conference เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 62

โดยนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานการประชุมผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบิติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 พร้อมทั้ง นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ นายทวีพงศ์ สุวรรณโร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เข้าร่วมชี้แจง

สรุปประเด็นที่สำคัญคือ
1.สถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดหลายจุดและผลกระทบที่เกิดขึ้น
2.วิธีการป้องกันกำจัดตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรอย่างถูกต้องโดยการใช้สารเคมี/ชีววิธี
3.แนวทางการรับมือการระบาดในการเพาะปลูกช่วงฤดูฝน
4.การอบรมเกษตรกรตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี

กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ ภาพ