กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลลงพื้นที่สำรวจการใช้งานแอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (Farmbook)

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล นายกฤษณะ พูลทรัพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นายปาณัสม์ จำรูญรัตน์ และนางสาวปิยะพร ชึลเลอร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตรได้ลงพื้นที่สำรวจการใช้งานปแอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (Farmbook)

โดยมี นางสำเนียง ขันพิมล เกษตรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายมาโนช ระรวยรส หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนายภฤศ พรแสงพิรุณ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนำคณะเจ้าหน้าที่ สำรวจและเก็บข้อมูลเพื่อบริการเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการและเข้าถึงเกษตรกรได้ ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของเกษตรกรตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ หมู่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จ.นนทบุรี

7,560 comments