การประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2562 เรื่อง “การปรับตัวของชาวนาไทยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล”

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล และนางสาวสิริรชา แก้วหย่อง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้าร่วมการประชุมเวทีข้าวไทยปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “การปรับตัวของชาวนาไทยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยีอัจฉริยะและนวัตกรรมดิจิทัลของภาคการผลิตข้าวและของชาวนาไทย ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

โดยข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศมายาวนาน การที่จะสร้างให้เกษตรกรมีความมั่งคั่ง ภาคเกษตรต้องมั่นคง ตามวิสัยทัศน์เชิงนโยบายภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นการใช้นวัตกรรมมาเป็นตัวขับเคลื่อนโซ่อุปทานการผลิตสินค้าและบริการ (Innovation driven economy) และเข้าร่วมการเสวนาเรื่อง นวัตกรรมแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อชาวนา

7,542 comments