นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ VDO Conference จากห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ วันพุธที่ 22 เมษายน 2563

โดยมีนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้แทนกรมฯเข้าประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ VDO Conference จากห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) เป็นประธาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินการแก้ปัญหาเกลือทะเลไทย โดยประธานฯ ได้กำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งขึ้นทะเบียนผู้ทำนาเกลือให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน