เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 นางสาวยุพา แซ่ซื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์ ผ่านระบบ VDO Conferrence

โดยมีท่านผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ด.ร.เศรษฐพงษ์ เลขะวัฒนะ นางยุพา อินทราเวช ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด และสสก 1-6 เข้าร่วม เพื่อทำความเข้าใจในการคัดเลือกสินค้า แนวทางการบริหารจัดการเว็บไซต์และการรายงานของจังหวัด