วันที่ 22 เมษายน 2563 นางสาวยุพา แซ่ซื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร การประชุมเพื่อปรับปรุงวิธีการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 4/1 – 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม