เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2563 นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร ได้เข้าร่วมการเปิดระบบบริการข้อมูลการผลิตด้านการเกษตร (DOAE Open Data) ภายใต้โครงการพัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล (Quick Win) ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การเปิดระบบบริการข้อมูลการผลิตด้านการเกษตร (DOAE Open Data) ภายใต้โครงการพัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล (Quick Win) เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลสถานการณ์การเพาะปลูกพืชผ่านระบบออนไลน์แก่ผู้สนใจทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืชและผลผลิตได้เป็นรายเดือน และนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิต การทำธุรกิจการเกษตร และการศึกษาวิจัย ปัจจุบันมีข้อมูลชนิดพืชที่จัดเก็บและเปิดให้บริการสืบค้น จำนวน 468 ชนิดพืช โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้จาก แหล่งการผลิต (จังหวัด อำเภอ ตำบล) และสืบค้นรายชนิดพืช

ระบบบริการข้อมูลการผลิตทางด้านการเกษตรนี้ เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันมียอดการใช้บริการสืบค้นข้อมูลแล้ว จำนวน 4,266 ครั้ง โดยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย และเพื่อติดตามสถานการณ์การผลิต สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้บริการได้ โดยสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ เว็บไซต์ https://opendata.doae.go.th

                ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเกิดขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูล และบริการต่าง ๆ ของหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้นโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาให้บริการประชาชน และมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานคณะกรรมการฯ ในการขับเคลื่อนงาน