เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสท.) กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลเกษตรกรทั้งหมด จากการบันทึกข้อมูลจากสำนักงานเกษตรอำเภอทั้งประเทศ เพื่อส่งรายชื่อเกษตรกรเข้าสู่กระบวนการคัดกรองเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019