วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ระบบข้อมูลสารสนเทศ ร่วมให้ข้อมูลในการประชุมชี้แจงคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม ในประเด็นผลการดำเนินงานการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เพื่อรองรับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรจากผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ตลอดจนหารือแนวทางแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร

โดยมีนายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรด้านส่งเสริมการผลิต เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรการประชุมชี้แจงคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม ดังกล่าว โดยนายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 306 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)