วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่จากบริษัทแมพพ้อยเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุมหารือติดตามการใช้บริการ Google Maps Platform ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อติดตามสถานะและปัญหาอุปสรรคการใช้บริการ Google Maps Platform ในระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร