วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 นายขัตติยะ พรหมวาส นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการอบรมระบบนำเข้าแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล(http://geoplots.doae.go.th/) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก