นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการหารือเรื่องปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูลด้านการเกษตรในระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร (OR) ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีประเด็นหลักในการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการจัดเก็บข้อมูลและความเเนบนัยของข้อมูล ทั้งนี้หากมีข้อมูลใดที่เผยเเพร่ได้โดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ขอให้ประสานงานกับสำนักงานเศรษฐกิจในการให้ความร่วมมือด้านการเเลกเปลี่ยน/ให้บริการข้อมูลเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงทางอาหารต่อไป