ทีมงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการติดตามงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ และสำรวจความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ใช้สนับสนุนการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ในระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 ในพื้นที่ 5 จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน น่าน พะเยา