เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธาน พร้อมด้วยนางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร และผู้แทนกองสำนักเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและกำกับดูแลข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่จะดำเนินการในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564