นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผอ.กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ร่วมชี้แจงติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรสินค้าเกษตร ปี 2564 ร่วมกับกรมการค้าภายใน ผู้แทนการยางแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 นายวิชัย โภชนกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ร่วมกับรองอธิบดีกรมการค้าภายใน (นางสาวพัชรี พยัควงษ์) ผู้แทนการยางแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อชี้แจงและติดตามโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร ปีการผลิต 2563/64 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบุรีสรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ การดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรตามนโยบายที่รัฐบาลแถลงไว้ต่อรัฐสภาในปี 2 โดย นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผอ.กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ร่วมชี้แจงติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรสินค้าเกษตร ปี 2564 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และเชิญชวนพี่น้องเกษตรให้มาแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันและให้ถือเป็นหน้าที่ของเกษตรกรที่ต้องรักษาสิทธิของตนเอง ให้มีข้อมูลเกษตรกรพร้อมสำหรับการเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ปี 2564 รวมถึงโครงการมาตรการภาครัฐต่างๆ อื่นอีกด้วย