วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artifical Intelligence :AI) ณ ห้องประชุม 4/1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร และผ่านระบบแอปพลิเคชันซูม สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค