วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายขัตติยะ พรหมวาส นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ และนายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการการแนวทางการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี โดยบรรยายในหัวข้อ การใช้ระบบนำเข้าผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล (Geoplots)และโครงการประกันรายได้เกษตรกรและนโยบายภาครัฐ