เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ พร้อมด้วยนายอุดมพงษ์ ตวงประยงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหารือเเนวทางการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และกองเเผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อพิจารณาเเนวทางการจัดทำมาตรฐานข้อมูลพืช การบันทึกข้อมูลสินค้าอัตลักษณ์ และการเชื่อมโยงข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับตำบล (รต.) จากระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร ไปยังสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน API