วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่จากกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ Application Zoom โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมดังกล่าว สาระสำคัญของการประชุมเป็นการติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานภาคีในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 1. การรายงานผลทดสอบการใช้แอปพลิเคชั่นมะลิซ้อนและรีคัลท์ และความก้าวหน้าการพัฒนา Mathematical model ข้อมูลจากดาวเทียมและโดรนเพื่อประเมินความเสียหายแปลงนาข้าว ว่ามีค่าเชื่อมั่นที่สูงเพียงพอต่อการใช้งานในระดับประเทศ โดยพร้อมขยายผลร่วมมือหน่วยงานอื่น โดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย (TGIA) และสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วยอึ๊งภากรณ์ 2. การรายงานแผนการดำเนินโครงการนำร่อง “โครงการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและความเสียหายของพืชเกษตรรายแปลงด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ” ที่ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) 3. การรายงานผลการจัดทำร่างโครงการทดสอบใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรวจสอบพื้นที่เกษตรที่เสียหายจากอุทกภัย โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งประธานการประชุมฯ ได้แนะนำให้ดำเนินงานในพื้นที่เดียวกับโครงการของ GISTDA เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลดาวเทียมและทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกันได้