เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ร่วมการนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์เพื่อปรับกระบวนการ (process redesign) สำหรับการพัฒนาการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล เพื่อปรับกระบวนการ (Process redesign) ให้รองรับการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัลในกระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) ผ่านระบบ ZOOM