วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่จากกองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จัดการแนะนำการวิเคราะห์ประเมินพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติจากข้อมูลดาวเทียม ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม 4/2 กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่จากกองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จัดการแนะนำการวิเคราะห์ประเมินพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติจากข้อมูลดาวเทียม ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม 4/2 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี ดร. สุรัสวดี ภูมิพานิช นักวิชาการภูมิสารสนเทศ จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) แนะนำการใช้ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัยจากการแปลภาพดาวเทียมมาใช้งาน และนายสราวุธ วงศ์ทรัพสินย์ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร ได้อธิบายแนวทางการตรวจสอบพื้นที่ประสบอุทกภัยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลในการตรวจสอบประเมินพื้นที่การเกษตรที่เสียหายจากอุทกภัย และใช้ประโยชน์ข้อมูลดาวเทียมมาวิเคราะห์ในการประเมินความเสียหายของพื้นที่การเกษตร มาประกอบการพิจารณาความเสียหายของแปลงเกษตรตามการแจ้งในระบบเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช รวมถึงการส่งข้อเสนอแนะการใช้ข้อมูลดังกล่าวให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับทราบผล การใช้งานข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล และความคิดเห็นในการใช้งานข้อมูล เพื่อให้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำมาปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ต่อไป