นายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้รับเชิญจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “การยกระดับองค์กรในยุค Digital” เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ในการจัดสัมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นเจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัด เขต และศูนย์ปฏิบัติการในภาคตะวันออก จำนวน 64 คน