นายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้รับเชิญจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “การยกระดับองค์กรในยุค Digital” เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ในการจัดประชุมพัฒนางานยุทธศาสตร์และสารสนเทศภาคใต้ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดส่งขลา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 21 คน