นายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้รับเชิญจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “การขับเคลื่อนองค์ฺกรและระบบการทำงานสู่การเป็น Digital DOAE” เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นเจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัด เขต และศูนย์ปฏิบัติการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 128 คน