นายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้รับเชิญจากกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “การใช้งานระบบส่งเสริมการเกษตร” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระบบส่งเสริมการเกษตร รวมจำนวน 203 คน