นายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ นายสัมฤทธิ์ เทวภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร และทีมงานได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการด้วงงวงมะพร้าว (ด้วงสาคู) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยมีนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้