เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือในประเด็นเกษตรพันธสัญญา และเกษตรกรรมยั่งยืน ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มทะเบียนเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

โดยเป็นการหารือเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานสนับสนุนเกษตรกรในการทำเกษตรพันธสัญญาและเกษตรกรรมยั่งยืน โดยเจ้าหน้าที่ของ
กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมวางแนวทางดำเนินงานต่าง ๆ ได้แก่ แนวทางส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตร
อย่างมีคุณภาพในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจเกษตรจะต้องซื้อผลผลิตในราคาที่เป็นธรรมตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ทำให้เกษตรกร
มีรายได้ที่มั่นคง รวมทั้งวางแผนจัดทำข้อมูลผู้ทำเกษตรกรรมยั่งยืนอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย เกษตรกรที่ทำการเกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ เกษตรทฤษฎีใหม่ และวนเกษตรหรือไร่นาป่าผสม โดยกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนของการทำการเกษตรในแต่ละรูปแบบ เพื่อให้การเกษตรของไทยได้รับการยอมรับในระดับสากล ตลอดจนเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการประกอบอาชีพการเกษตรของตนอย่างสูงสุด