นายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้รับเชิญจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในชีวิตประจำวัน และการทำงานส่งเสริมการเกษตร” เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ในการจัดสัมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นเจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัด เขต และศูนย์ปฏิบัติการในภาคเหนือ จำนวน 62 คน