วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายขัตติยะ พรหมวาส นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2565

วันที่ 2  มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายขัตติยะ  พรหมวาส  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติชี้แจงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 ภายใต้โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา การประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 ของจังหวัดนครราชสีมา เทคนิคการใช้งานระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร การวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลด้วยระบบ Geoplot  โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนเกษตรกร ทั้ง 32 อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย