นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ประชุมเพื่อหารือร่วมกับสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ในเรื่องของหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกกัญชง กัญชา ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร