วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตร นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 7 ในหัวข้อ “เทคโนโลยีดิจิทัลในงานส่งเสริมการเกษตร” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ในรูปแบบออนไลน์