วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยนายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร “การใช้ IT กับงานส่งเสริมการเกษตร” ให้กับนักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดับต้น (นสต.) รุ่นที่ 5 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)